Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HEADZ


ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. Headz, gevestigd te Diesterstraat 194, 3980 Tessenderlo, BTW-nummer BE0735624442,

wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als kapster.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan

kapster tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor

klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden,

overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens kapster

waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de

hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel

of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze

algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden,

zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.


ARTIKEL 3 AANBOD

1. Kapster kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon

begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of

verschrijving bevat.

2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgafspraken.


ARTIKEL 4 TARIEVEN EN BETALINGEN


1. De klant is een voorschot verschuldigd bij bepaalde behandelingen. Na het bevestigen van de online afspraak zal een betalingsverzoek via e-mail volgen. 

Betaling van het voorschot dient te geschieden binnen de 48 uur na het maken van de afspraak. Bij gebreke aan betaling binnen de 48 uur kan de afspraak geannuleerd worden. 

De annulering zal telefonisch of via e-mail gemeld worden.

Indien de betaling van het voorschot per overschrijving wordt uitgevoerd, behoudt Headz zich het recht voor hiervan een rekeninguittreksel op te vragen. 

Het voorschot zal worden verrekend bij het afrekenen van de behandeling.

Headz heeft het recht het voorschot in te houden in geval van niet komen opdagen of annulatie minder dan 48 uur op voorhand.

Voorschotten die cash of per Bancontact terplaatsen worden betaald vallen onder dezelfde regeling.

Bij het niet komen opdagen of het annuleren van last minute afspraken – waarbij geen voorschot werd aangerekend – is een annuleringskost ter waarde van het voorschot van de behandeling verschuldigd. 

Deze zal per e-mail worden verzonden.


2. Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 48 uur voor de behandeling. Het reeds betaalde voorschot zal mee verplaatst worden naar een gemaakte nieuwe afspraak. Indien tijdig wordt geannuleerd, doch nog geen nieuwe afspraak wordt ingepland, dan kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige afspraak, de aankoop van producten of het kan worden doorgegeven aan een ander persoon.

Voorschotten blijven 12 maanden geldig na ontvangst. In geen geval zullen betaalde voorschotten worden terugbetaald.ARTIKEL 5 INFORMATIEVERSTREKKING KLANT


1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig

beschikbaar aan kapster.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking

gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Kapster zal de gegevens

vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart kapster voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit

artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van

de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten

voor rekening van kapster.

5. Kapster is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte

informatie of wanneer hygiëne en/of gezondheid van een der partijen in het geding komt.


ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Kapster voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, op basis van de door klant

verstrekte informatie. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat

klant beoogde, tenzij dit aan de grove schuld van kapster te wijten is. Deze beoordeling

komt enkel toe aan kapster. In een dergelijk geval heeft klant recht op een nieuwe

behandeling, zonder aanvullende schadevergoeding.

2. Indien klant een behandeling wenst tegen advies van kapster in, is dit geheel op eigen

verantwoordelijkheid van klant.


ARTIKEL 7 WIJZIGING EN ANNULERING

1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft kapster de mogelijkheid een

behandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden

is onder meer sprake in geval van ziekte van kapster en omstandigheden die zich

voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de

behandeling noodzakelijk zijn. Kapster maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo

spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien een vervangende datum niet mogelijk of

gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

2. Een behandeling kan tot 48 uur voorafgaand aan de geplande behandeling kosteloos

worden verzet, mits dit telefonisch wordt doorgegeven. Bij annulering binnen 48 uur of het

verstek laten gaan komt de behandeling te vervallen en wordt deze als dusdanig

doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

3. Klant heeft voor de aankoop van fysieke producten en materialen uit de salon 48 uur na

aankoop de mogelijkheid te producten te retourneren, mits deze ongeopend en ongebruikt

zijn en de aankoopbon wordt getoond.


ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

1. Kapster is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de

schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Kapster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die eventueel zou zijn opgelopen

tijdens een behandeling.

3. Kapster is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of

namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4. Kapster is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke

eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.

5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of

handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk

voor het tegen de advies van de kapster in handelen. Zie ook artikel 6 van deze

voorwaarden.


6. Klant vrijwaart kapster tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door

kapster geleverde diensten.


ARTIKEL 9 INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door kapster aan klant ter beschikking gestelde

materialen, advies en content berusten bij kapster. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan

het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan

derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als

inbreuk op het auteursrecht.

3. Bij inbreuk komt kapster een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door

haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik,

zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant kapster toestemming beeldmateriaal

van de door kapster gecreëerde kapsels te gebruiken voor advertenties, social media,

tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier

voorafgaand aan de behandeling uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.


ARTIKEL 10 BIJZONDERE BEPALINGEN

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in

het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie

verwezen naar de privacyverklaring.

2. Kapster werkt met spaarkaarten, waarbij een volle spaarkaart recht geeft op een korting

van 10% op een volgende behandeling. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken

en behouden van de spaarkaart.


ARTIKEL 11 KLACHTEN

1. Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten en behandelingen binnen 7

kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken

aan kapster.

2. De kapster is niet verplicht geld terug te geven bij ontevredenheid van de klant, maar er zal

een passende oplossing worden gezocht.

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut

recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


ARTIKEL 12 GESCHILBESLECHTING

1. Op deze algemene voorwaarden is het {BELGISCHE-NEDERLANDS-…} recht van

toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden

beslecht in het arrondissement waarin kapster is gevestigd.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens kapster en betrokken derden 12 maanden.